ZnajdźPomoc Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego ZnajdźPomoc.pl
(zwany dalej: „Regulaminem”)

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Ogólnopolski Portal Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl” znajdujący się pod adresem https://www.znajdzpomoc.pl (zwany dalej: „Portalem”) jest portalem internetowym należącym do Fundacji „Znajdź Pomoc” z siedzibą w Warszawie przy ul. Woziwody 8, 02-908 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000414091 (dalej zwaną: „Fundacją”).

2. Fundacja jest administratorem Portalu.

§ 2.
Korzystanie z Portalu

1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

2. Portal skierowany jest do osób szukających pomocy oraz osób, które tę pomoc mogą zapewnić, jak i służy wymianie informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w ramach współpracy międzysektorowej i społecznej odpowiedzialności.

3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Portalu możliwy jest dla każdego użytkownika internetu.

4. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik Portalu jest zobowiązany w szczególności do:
a)    korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z pomocy oferowanej przez Fundację w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Fundacji lub podmiotów trzecich;
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

6.  Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu.

7. Fundacja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

8. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest przekazanie darowizny na rzecz działalności statutowej Fundacji. Przekazanie darowizny możliwe jest poprzez serwis Paypal lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto bankowe Fundacji zamieszczone w Portalu.

§ 3.
Odpowiedzialność

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

2. Dane publikowane na Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy Fundacji są rzetelne.

3. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

4. Administrator Portalu nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

5. Prezentowane na Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. 

6.  Niektóre treści dostępne za pośrednictwem Portalu stanowią komentarze oraz opinie pochodzące od osób trzecich. Treści te nie stanowią oficjalnego stanowiska Fundacji.

7. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na Portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (zob. art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz art. 194-196 Kodeksu Karnego), osoby publiczne (zob. art. 23 Kodeksu Cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (zob. art. 23 Kodeksu Cywilnego).

10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (zob. art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.), propagują spożywanie alkoholu (zob. art. 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz zażywanie środków odurzających i narkotyków (zob. art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.).

11. Fundacja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Fundacja może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Portalu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Portalu lub usług oferowanych w ramach Portalu, ze skutkiem natychmiastowym.

12. Fundacja w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników – w związku z korzystaniem z Portalu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Fundacji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Fundacja nie była w stanie zapobiec;
c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi poprawne korzystanie z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem usług;
d) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Portalu w życie;
e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4.
Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej;
c) w przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz plików typu cookies.

2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Portalu problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu.

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 powyżej, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności do Portalu.

§ 5.
Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik ma prawo składać reklamację w sprawach dotyczących funkcjonowania Portalu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji listem poleconym na adres pocztowy ul. Woziwody 8, 02-908 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres: biuro@znajdzpomoc.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji oraz oznaczenie użytkownika (imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail).

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Fundacje w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu. Po rozpatrzeniu reklamacji,  Fundacja powiadomi składającego reklamację o jej rozpatrzeniu i wynikach, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w ust. 1 lub bez podania danych o których mowa w ust. 2 powyżej, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Fundacja niezwłocznie powiadomi użytkownika.

§ 6.
Własność intelektualna

1. Fundacja oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 666 z późn. zm.).

2. Fundacja informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów stanowi przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

3. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych na Portalu, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Portalu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Fundacji lub podmiotom, z którymi Fundacja zawarła stosowne umowy.

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystanie treści Portalu, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.

§ 7.
Polityka prywatności

1. Fundacja może przetwarzać dane osobowe użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi, a w szczególności:
a) nazwisko i imię użytkownika;
b) numer ewidencyjny PESEL lub gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu  osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c) adres zamieszkania;
d) adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt c) powyżej;
e) adresy elektroniczne użytkownika.

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z użytkownikiem, Fundacja może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Fundacja wyróżnia i oznacza te dane jako te, których podanie jest niezbędne do świadczenia określonej usługi.

3. Fundacja może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Fundacja w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych użytkowników.

5. W przypadku skorzystania z usługi niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź obowiązującymi przepisami prawa, Fundacja ma prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

§8.
Postanowienia końcowe

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszego Regulaminu.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Portalu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy kodeks cywilny.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu, a także w siedzibie Fundacji.

 

Życzymy owocnego korzystania z Portalu!
Zespół ZnajdźPomoc.pl