ZnajdźPomoc Projekt Nowa Perspektywa

Projekt Nowa Perspektywa

Fundacja Znajdź Pomoc realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, projekt pt.: Nowa Perspektywa, którego celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2018 r. – 31.03.2019 r.

Projekt jest adresowany do osób:

W ramach projektu zapewniamy realizację działań:

  1. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów przygotowaną przez doradcę zawodowego,
  2. wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – wsparcie psychologiczne,
  3. trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  4. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne,
  5. warsztaty integracyjne w tym arteterapia,
  6. staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu Nowa Perspektywa, 15 osób rozpocznie poszukiwanie pracy, 5 osób uzyska zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem: 245 825 zł.
Wkład UE: 196 660 zł
Poziom dofinansowania: 93,49%

Projekt Nowa Perspektywa realizowany przez Fundację Znajdź Pomoc, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.